OSChR w Lublinie

Zakończeniu naboru wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, że w związku z wyczerpaniem alokacji środków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, przewidzianych dla województwa lubelskiego, termin przyjmowania wniosków przez właściwe Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze zostaje skrócony do dnia 13.11.2023 r.
Jednocześnie w przypadku, gdy po przekazaniu przez OSCHR-y wniosków złożonych do 13.11.2023 r., budżet, którym dysponuje WFOŚiGW w Lublinie nie pozwoli na rozpatrzenie wszystkich wniosków, o kolejności rozpatrywania wniosków będzie decydowała data wpływu wniosku do właściwej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Pozostałe wnioski, niemieszczące się w puli środków, pozostaną bez rozpatrzenia i zostaną odesłane do wnioskodawców.

źródło: https://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/zakonczeniu-naboru-wnioskow-w-ramach-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie.html


Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie zaprasza Państwa do współpracy oferując ponad 250 metod badawczych, najnowocześniejszą aparaturę i laboratorium oraz profesjonalną i uprzejmą obsługę. Ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w zakresie analiz chemicznych i doradztwa nawozowego oraz system zarządzania jakością zgodny z normą międzynarodową PN/EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” pozwalają nam zagwarantować Państwu usługi badawcze na najwyższym poziomie. Obiektywnym potwierdzeniem naszych kompetencji jest certyfikat akredytacji o numerach AB 1186 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. OSChR w Lublinie posiada nowocześnie wyposażone laboratorium badawcze i wysoko kwalifikowanych pracowników. Swoje osiągnięcia, a także najnowsze zdobycze nauk rolniczych, Stacja upowszechnia w formie publikacji, instrukcji i opracowań.

1. wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych: gleb mineralnych oraz organicznych, ziem i gleb ogrodniczych, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody, materiału roślinnego i pasz;

2. doradztwo w sprawach nawożenia;

3. wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin: nawozów naturalnych organicznych i organiczno-mineralnych, nawozów mineralnych, ścieków i osadów ściekowych;

4. wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii o zasobności gleb, składzie   chemicznym roślin, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a także prawidłowym stosowaniu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;

5. prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w w/w zakresie;

6. tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm od powierzchni gruntu;

OSChR w Lublinie oferuje usługi w zakresie

Dział laboratoryjny

zgodnie z zakresem akredytacji AB 1186 poza zakresem akredytacji
 • analiz gleb mineralnych i organicznych
 • analiz gleb i podłoży ogrodniczych
 • analiz roślin
 • analiz nawozów i środków wspomagających uprawę roślin
 • analiz osadów
 • analiz gleb i roślin na zawartość metali ciężkich
 • analiz wód i pożywek ogrodniczych

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa

zgodnie z zakresem akredytacji AB 1186 poza zakresem akredytacji
pobieranie próbek do badań chemicznych i właściwości fizycznych:
 • gleby
 • nawozów stałych i środków wapnujących
 • materiału roślinnego
 • zalecenia nawozowe
 • mapy zasobności gleb
 • plany nawożenia
prowadzi:
 • poradnictwo nawozowe
 • szkolenia w zakresie nawożenia i wapnowania gleb
opiniuje:
 • plany nawożenia