Spotkanie pracowników OSChR i Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

28 lutego 2018 roku w siedzibie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie doszło do spotkania pracowników OSChR i Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, Pan dr inż. Piotr Woch rozpoczął spotkanie od przedstawienia pracowników stacji. Następnie Pani mgr inż. Katarzyna Stanisławska Kierownik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa, przedstawiła główne zadania stacji, które świadczy zgodnie z Ustawą z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2007r., nr 147, poz. 1033). Przedstawiony został terytorialny zasięg działania stacji, który określony jest w załączniku do Zarządzenia Nr 17 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. Kierownik DAOR przedstawił zakres akredytacyjny Działu AOR zgodny z certyfikatem o numerach AB 1186 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji, oraz harmonogram prac monitoringowych zlecanych przez MRiRW.

Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Pan  dr inż. Krzywiec Dariusz przedstawił swoich pracowników.  Omówił działania LODR i Działu DTPRD. Następnie przedstawiono krótkie prezentacje.

 • Nowe Prawo Wodne – główne założenia. Olga Noworolnik.
 • Technologia uprawy warzyw kalafior/brokuł Karol Kłopot.
 • Technologia uprawy borówki amerykańskiej Alicja Pawlak-Zdziechowska.

Na spotkaniu poruszane były zagadnienia współpracy oraz wymiana informacji między Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego a  Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Lublinie. Po wygłoszeniu krótkich prelekcji i dyskusji zaproszeni goście zwiedzali laboratorium. Przewodnikiem po laboratorium była Pani mgr inż. Anna Poleszak, Kierownik Działu Laboratoryjnego.

Innowacje w produkcji roślinnej a racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych w świetle programu wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020.

W dniu 22 stycznia 2018 r. dr inż. Piotr Woch, Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie oraz pracownicy: Katarzyna Stanisławska, Dariusz Krzywiński, Rafał Czobot uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB w Puławach witając wszystkich zgromadzonych gości.

Zaprezentowano siedem wykładów:

 • Ogólna charakterystyka realizacji programu wieloletniego IUNG-PIB w roku 2017.
 • Tworzenie i wykorzystanie krajowych baz danych o glebach.
 • Praktyczne znaczenie badań nad bioróżnorodnością środowiska glebowego.
 • Możliwości i sposoby ograniczania emisji gazów cieplarnianych i adaptacji rolnictwa do zmian klimatu.
 • Racjonalna gospodarka nawozowa a środowisko przyrodnicze.
 • Innowacyjne, przyjazne dla środowiska technologie produkcji roślinnej.
 • WPR a efekty produkcyjno-ekonomiczne i środowiskowe w zależności od typu i poziomu intensywności produkcji.
 • Czynniki determinujące konkurencyjność i innowacyjność gospodarstw rolnych.

Konferencję zakończyła dyskusja.

Ćwiczenia terenowe studentów drugiego roku Wydziału Agrobioinżynierii kierunek Rolnictwo

W dniu 19.12.2017 w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie odbyły się ćwiczenia terenowe studentów drugiego roku Wydziału Agrobioinżynierii kierunek Rolnictwo. Opiekunem studentów był dr Przemysław Tkaczyk.

Zajęcia prowadzone były przez Kierownik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa panią mgr inż. Katarzynę Stanisławską oraz Kierownik Laboratorium Panią mgr inż. Annę Poleszak. Celem zajęć było zapoznanie studentów z laboratorium, aparaturą naukowo-badawczą oraz problematyką analityczno-badawczą Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie.

„Nowe trendy w nawożeniu owoców miękkich”

W dniu 07 grudnia 2017 r. dr inż. Piotr Woch, Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie oraz pracownicy Katarzyna Stanisławska i Ewa Suska-Jakubczak, uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Yara Poland.

Zaprezentowano sześć wykładów:

 • Dobra koniunktura nie może uśpić czujności – dr Dorota Łabanowska-Bury, miesięcznik „Truskawka, malina, jagody”.
 • Stan odżywienia malin oraz innych gatunków jagodowych w minionym sezonie -obserwacje oraz wnioski – dr Andrzej Grenda, Yara Poland.
 • Znaczenie wapnia i azotu w uprawie owoców miękkich – Tore Fronger, Yara Crop Nutrition, Norwegia.
 • Zabiegi poprawiające odporność mechaniczną oraz „ shelf life” owoców maliny deserowej – dr hab. Zbigniew Jarosz, UP w Lublinie.
 • Uprawa malin jesiennych na zbiór podwójny w warunkach Wielkiej Brytanii – Mike Stoker, Yara UK, Wielka Brytania.
 • Odmiana jako czynnik różnicujący żywienie malin – dr Paweł Krawiec, UP w Lublinie.

„Wpływ właściwości gleb na ich przydatność rolniczą”

W dniu 05 grudnia 2017 r. dr inż. Piotr Woch Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie oraz pracownicy Hanna Kosacka, Ewa Suska-Jakubczak, Mirosław Powroźnik, Dariusz Krzywiński, Adam Gruszczyński i Andrzej Staniak uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez IUNG-PIB w Puławach i Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Konferencję otworzył mgr inż. Sławomir Plis, Dyrektor LODR w Końskowoli.

Zaprezentowano osiem wykładów:

 • Program Wieloletni IUNG_PIB jako płaszczyzna współpracy z doradztwem rolniczym – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz.
 • Międzynarodowe działania w zakresie ochrony gleb – Bożena Smreczak.
 • Europejskie i światowe metody waloryzacji gleb – Artur Łopatka.
 • Waloryzacja gleb w Polsce i Mapa Glebowo Rolnicza – Jan Jadczyszyn.
 • Monitoring właściwości gleb użytkowanych rolniczo – Bożena Smreczak
 • Pomiary właściwości gleb na polu metodami spektrofotometrycznymi – Guillaume Debaene.
 • Retencyjne właściwości gleb- Jacek Niedźwiecki.
 • Optymalizacja nawodnień i nawożenia dla gleb i upraw – Rafał Wawer.

Konferencję zakończyła dyskusja.

Ćwiczenia terenowe studentów drugiego roku Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

W dniu 14.11.2017 w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie odbyły się ćwiczenia terenowe studentów drugiego roku Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu z kierunków Ogrodnictwo oraz Doradztwo w obszarach wiejskich. Opiekunem studentów był dr hab. Zbigniew Jarosz.

Zajęcia prowadzone były przez Kierownika Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa panią mgr inż. Katarzynę Stanisławską oraz panią mgr Elżbietę Olech i mgr Bożenę Bartuzi. Celem zajęć było zapoznanie studentów z laboratorium, aparaturą naukowo-badawczą oraz problematyką analityczno-badawczą Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie.

„Zarządzanie gospodarką wodną – aspekty prawne i praktyczne przykłady zagospodarowania wody w rolnictwie oraz gospodarstwach domowych”

W dniu 06 listopada 2017 r. dr inż. Piotr Woch dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie oraz pracownicy Katarzyna Stanisławska, Ewa Suska-Jakubczak, Monika Wójtowicz, Mirosław Powroźnik, Dariusz Krzywiński, Rafał Czobot i Andrzej Staniak uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Lubelską Izbę Rolniczą.

Otwarcia konferencji dokonał Piotr Burek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej witając wszystkich zgromadzonych gości. W swoim wystąpieniu powiedział o celu konferencji, którym było zapoznanie producentów rolnych z nowymi regulacjami prawa wodnego wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. oraz wyzwaniami stojącymi przed rolnikami w dostosowaniu się do tego prawa. Następnie głos zabrał Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski. W swoim przemówieniu podkreślał ogromną wagę tematu konferencji w odniesieniu do nowo powstałej ustawy o prawie wodnym. Wojewoda podkreślił, że nowo powstała ustawa jest dostosowaniem polskiego prawa do wymogów prawa unijnego.

Zaprezentowano trzy wykłady merytoryczne.

 • Praktyczne przykłady zagospodarowania wody w rolnictwie oraz działania na rzecz ograniczania skażenia azotem ze źródeł rolniczych – Marek Krzysztoforski CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu.
 • Źródła finansowania projektów i rozwiązań technologicznych w zakresie zarządzania gospodarką wodną w rolnictwie w ramach środków unijnych i krajowych –Michał Bętkowski Za-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Lublinie.
 • Aspekty prawne zarządzania wodą –znaczenie ustanowienia i wdrażania nowego Prawa Wodnego- -mec. Joanna Janaszek.

Konferencję zakończyła dyskusja prowadzona przez Waldemara Banacha – Dyrektora Biura LIR pomiędzy wykładowcami i uczestnikami spotkania.

Ćwiczenia terenowe studentów drugiego roku Wydziału Agrobioinżynierii o kierunku Rolnictwo

W dniu 12.05.2017 w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie odbyły się ćwiczenia terenowe studentów drugiego roku Wydziału Agrobioinżynierii o kierunku Rolnictwo.

Zajęcia prowadzone były przez Kierownika Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Panią mgr inż. Katarzynę Stanisławską i Kierownika Działu Laboratoryjnego Panią mgr inż. Annę Poleszak. Celem zajęć było zapoznanie studentów z laboratorium, aparaturą naukowo-badawczą oraz problematyką analityczno-badawczą Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie.

21 kwietnia studenci UMCS odwiedzili OSChR w Lublinie

W dniu 21 kwietnia 2017 roku Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Lublinie odwiedziła grupa 39 studentów kierunku Chemia Techniczna Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach. Opiekunem grupy była prof. dr hab. inż. Janusz Igras, wykładowca w/w uczelni oraz Dyrektor Naukowy Instytutu Nowych Syntez Chemicznych. Studenci zapoznali się z pracą laboratorium, z uwzględnieniem analityki chemicznej próbek nawozów, jak również pobieraniem próbek gleby do badań.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu z odwiedzinami w naszej Stacji

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu w dniu 06 kwietnia 2017 roku odwiedzili Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Lublinie. Uczestnicy zapoznali się z działalnością placówki. Zadania wykonywane przez Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa przedstawiła Pani mgr inż Hanna Kosacka. Poszczególne pracownie oraz sprzęt laboratoryjny przedstawiła uczniom Pani mgr Grażyna Bartuzi.